De webwinkel voor al uw halal snoep & traktaties!

Algemene voorwaarden

Sweet Halal hanteert de volgende Algemene Voorwaarden:
 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Sweet Halal

Huis te Vlietstraat 13

3123 RK Schiedam

Telefoonnummer: 0649247139

Email: info@sweethalal.nl

KvK-nummer: 54394805 

BTW-nummer: NL002072969B41  

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sweet Halal en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Sweet Halal en de consument.

2.     Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. 

 

Artikel 3 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Sweet Halal gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sweet Halal niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

· de prijs inclusief belastingen;

· de eventuele kosten van aflevering;

· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 4 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding langs elektronische weg door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Nadat de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sweet Halal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Sweet Halal treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.     Sweet Halal kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sweet Halal op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Sweet Halal gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     Sweet Halal zal bij het product aan de consument de volgende informatie meesturen:

· adresgegevens van Sweet Halal waar de consument met klachten terecht kan;

· de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

1.         Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.         Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sweet Halal retourneren, conform de door Sweet Halal verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.         Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product via email aan Sweet Halal kenbaar te maken. Vervolgens dient de consument het product binnen 14 dagen retour te zenden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.         Indien de consument na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet per email kenbaar heeft gemaakt aan Sweet Halal gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Sweet Halal heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 6 - Kosten  in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sweet Halal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.     Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op de volgende producten:

a)    die door Sweet Halal tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)    die snel kunnen bederven of verouderen; hieronder vallen alle soorten en verpakkingen schepsnoep;

d)    voor hygiënische producten zoals voorverpakt snoep, waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken of de verpakking heeft geopend.

 
Artikel 8 - De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

2.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Sweet Halal dit bedongen heeft en:

a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.       De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1.     Sweet Halal staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Sweet Halal is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van geleverde producten.  Een aantal producten bevat kleine onderdelen, het is de verantwoordelijkheid van de consument om deze slechts onder toezicht door kinderen te laten gebruiken.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.     Sweet Halal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sweet Halal kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Sweet Halal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sweet Halal zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument (of vertegenwoordiger van de consument) bij Sweet Halal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 - Betaling

1.    In geval de producten verstuurd dienen te worden, dient de consument de verschuldigde bedragen te voldoen middels iDeal-betaling of middels een bankoverschrijving. De bestelling wordt slechts in behandeling genomen als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van Sweet Halal.  In geval de producten worden afgehaald of bezorgd, bestaat de mogelijkheid om in overleg de betaling contant bij aflevering te voldoen.

2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sweet Halal te melden.

3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft Sweet Halal behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

1.     Sweet Halal doet alles wat in redelijkheid verwacht mag worden, om in geval van klachten tot een passende oplossing te komen in overleg met de consument.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de bestelling bij de consument of een vertegenwoordiger van de consument is afgeleverd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij Sweet Halal.

3.     Bij Sweet Halal per e-mail ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sweet Halal binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sweet Halal, zal Sweet Halal naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of de betaalde koopsom aan de consument retourneren.

 

Artikel 13 -Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen Sweet Halal en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.